சிந்திக்க வினாக்கள்-108

வாழ்க மனித அறிவு                      வளர்க மனித அறிவு

 

17-09-2015 – வியாழன்

அருள் துறை வளர்ச்சியில் என்ன திருப்பு முனையை ஏற்படுத்தியுள்ளது திருவேதாத்திரியம்?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                        வளர்க அறிவுச் செல்வம்