சிந்திக்க வினாக்கள்-257

வாழ்க மனித அறிவு                  வளர்க மனித அறிவு

lotus

 

சிந்திக்க வினாக்கள்-257

02-11-2017 – வியாழன்

இயற்கையின் சிகரம் எது? அது எப்படி இயற்கையின் சிகரமாகக் கொள்ள முடியும்? அப்படியானால் அதன் சிறப்பு என்ன?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                        வளர்க அறிவுச் செல்வம்