வாழ்க மனித அறிவு                 வளர்க மனித அறிவு

lotus

சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 240

23-12-2016 — வெள்ளி

“நற்குணங்களையே நான் அறிவென்று கொள்கிறேன்”

. . . அறிஞர் சாக்ரடீஸ்

பயிற்சி—
1) நற்குணங்களைத் தவிர்த்த குணங்கள் இருப்பின் அது என்ன?
2) மனிதனுக்கு அறிவு எங்கிருந்து வந்துள்ளது?
3) நற்குணங்களையே அறிவு என்று சொல்வது சரிதானே?!

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                   வளா்க அறிவுச் செல்வம்