வாழ்க மனித அறிவு வளர்க மனித அறிவு

lotus

சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 239

17-12-2016 — சனி

‘மிகச் சிறந்த விஞ்ஞானம் ஆத்ம ஞான விஞ்ஞானம்’

. . . சுவாமி ரங்கநாதானந்தர்.

பயிற்சி—
1) ஆத்ம ஞான விஞ்ஞானம் என்பது என்ன?
2) எதனை அறிந்தால் ஆத்ம ஞான விஞ்ஞானம் பெறலாம்?
3) எப்படி ஆத்ம ஞான விஞ்ஞானம் மிகச் சிறந்த விஞ்ஞானமாகின்றது?
4) அப்படியானால் மனவளக்கலைஞர்கள் பாக்கியசாலிகள் தானே?!

.
வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                          வளா்க அறிவுச் செல்வம்