வாழ்க மனித அறிவு                                                                                     வளர்க மனித அறிவு

    lotus

சிந்திக்க வினாக்கள்-240

26-12-2016 – திங்கள்

 

அனைத்து அறங்களிலும் மேலானதாக எதனைக் கூறுகிறார் மகரிஷி அவர்கள்?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                                                                 வளர்க அறிவுச் செல்வம்