வாழ்க மனித அறிவு                   வளர்க மனித அறிவு

lotus

சிந்திக்க வினாக்கள்-238

19-12-2016 – திங்கள்

புதிய ஆத்திச் சூடியில் மகான் மகாகவி பாரதியார்
‘ஐம்பொறி ஆட்சிகொள்’
என்று கூறுவதன் பொருள் என்ன?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்              வளர்க அறிவுச் செல்வம்