வாழ்க மனித அறிவு                                                                                   வளர்க மனித அறிவு

 

21-11-2014

 

வாழ்கவளமுடன்

நேற்றையைத் தொடர்ச்சியினை நாளைத் தொடர்வோமே, இன்று அறிவிற்கு விருந்திற்குப் பதிலாக சிந்தனைப் பயிற்சிக்குள் செல்வோமே.

வாழ்கவளமுடன்.

 

*****

Posted in: