வாழ்க மனித அறிவு                                                                                     வளர்க மனித அறிவு

 

இன்றைய விருந்து – வினாக்கள்

                                                   16-11-2014

 

 

1)   மனித அறிவு, வாழ்க்கையில் கேட்க வேண்டிய முக்கியக் கேள்விகள் என்ன?

 

2)   அக்கேள்விகளுக்கு விடைகள் அறிபூர்வமாக கிடைத்தலின் விளைவு என்னவாக

 

இருக்கும்?

 

*****