சிந்திக்க வினாக்கள்-188

வாழ்க மனித அறிவு              வளர்க மனித அறிவு

 

23-06-2016 – வியாழன்

பொருள் நிலை, நிகழ்ச்சி நிலை என்பதனை எவ்வாறு விளக்குகிறார் மகரிஷி அவர்கள்? அதற்கு  எந்தக்குறளை எடுத்துக்காட்டாகக் கூறுகிறார் மகரிஷி அவர்கள்?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                வளர்க அறிவுச் செல்வம்