வாழ்க மனித அறிவு சிந்திக்க வினாக்கள்-121

வாழ்க மனித அறிவு                                     வளர்க மனித அறிவு

02-11-2015 – திங்கள்

 

உலகில் மக்கள் வாழ்ந்துவரும் நிலைகளை ஐவகை அறிவின் பருவங்களாக பிரிக்கிறார்

மகரிஷி அவர்கள். அவை என்னென்ன?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                            வளர்க அறிவுச் செல்வம்