இன்றைய விருந்து – வினாக்கள்

வாழ்க மனித அறிவு                                                                                     வளர்க மனித அறிவு

 

                                                   17-11-2014

 

1)   பழக்கத்திற்கும் விளக்கத்திற்கும் இடையே ஏன் மனிதன் போராடுகிறான்?

 

2)   அறிவின் குறைபாடுகள் என்ன?

*****

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                                                 வளா்க அறிவுச் செல்வம்