சி.ப. (த) – எண்.1- 01

28-Oct-2014

குறிப்பு: முகப்பிலுள்ள இப்பயிற்சியின் நோக்கத்தை வாசிக்காதவர்களின் வசதிக்காக, இப்பயிற்சிக்குள் செல்லும் முன் இப்பயிற்சியின் நோக்கத்தை அறிந்து விட்டு பயிற்சிக்குள் செல்வதற்காக மீண்டும் இப்பயிற்சியின் நோக்கம் இங்கே தரப்பட்டுள்ளது. இப்பயிற்சியின் நோக்கத்தை முகப்பில் வாசித்தவர்கள் நேரிடையாக பயிற்சிக்குள் செல்லலாம். வாழ்க வளமுடன்.

இப்பயிற்சியின் நோக்கம்

“அறிவிற்கு விருந்து” ப் பகுதியில் ஒரு பக்க அளவிலே சிந்தனை விருந்து தரப்பட்டுள்ளது. இது ஏற்கனவே தயாரிக்கப்பட்ட விருந்தாகும். இது அறிவிற்கு விருந்தாகவும் மட்டுமல்லாது, சிந்தனையையும் மேலும் தூண்டி விடும். ஆனால் ”சிந்திக்க வினாக்கள் மட்டும்” என்கின்ற இப்பயிற்சியில் வினாக்களை மட்டும் தந்து விட்டு அவற்றிற்கான விடைகளைத் தரவில்லையே என நினைக்க வேண்டாம். அவரவர்களே சிந்திக்கப் பழக வேண்டும்(சுய சிந்தனை) என்பதுதான் இப்பயிற்சியின் நோக்கம். இங்கே அறிவிற்கான விருந்தை நீங்களே தயார் செய்து அருந்துவதாகும். எனவே சிந்தனையைத் தூண்டுவதற்கான வினா (thought provoking questions) மட்டுமே தரப்பட்டுள்ளது.

இந்த வினாவையே சிந்தனையாகக் கொண்டு விடையைக் கண்டுபிடிப்பதே இப்பயிற்சியின் நோக்கமாகும். சிந்தனைக்குரிய இக்கேள்வியினைச் சிந்திக்க சிந்திக்க சிந்திப்பது பழக்கமாகும். நீங்களே ஒரு நிலையில் சிந்தனை வினாக்களுக்குரிய விடையை கண்டுபிடிப்பீர்கள். அப்போது உங்களுக்கு ஏற்படும் மகிழ்ச்சிக்கு அளவே இருக்காது. அது பேரின்ப நிலைக்கான வாயில். பயிற்சிக்குள் செல்வோம்.

பயிற்சிக்குள் செல்வோம்: நாள் – 28-10-2014

சி.ப. (த) – எண்.1- 01

சிந்திக்க — வினாக்கள்
  1. இறை(இறைவன்) எங்கும் நிறைந்துள்ளது. அப்படியானால் மனிதனிடம் இறை எவ்வாறு இருக்கின்றது?
  2. எல்லா ஆன்மாக்களுமே தெய்வீகமானது? எப்படி?
  3. இறை வழிபாடு மனிதனுக்கு அவசியமா? ஏன்? இறைவழிபாட்டில் விஞ்ஞானம் ஏதும் உள்ளதா?
  4. இறையை நேசித்தல் மனிதனுக்கு அவசியமா? உருவமில்லாத இறையயை எப்படி நேசிப்பது? ஒரு வேளை நீங்கள் இறை உருவமுள்ளது என நம்பினால் நீங்கள் உண்மையாக இறையை நேசிக்கிறீர்களா? அப்படியானால் எப்படி ? இல்லையென்றால் ஏன்?
  5. உயிர் அழிக்க முடியாததா? ஆம் என்றால் ஏன் உயிர் அழிக்க முடியாததாக உள்ளது? எது மனிதனிடம் உயிராக உள்ளது? QTP (E) – NO.1- 01
QUESTIONS TO PONDER
  1. God is omnipresent (present everywhere). If so how is God present in human beings?
  2. Every soul is Divine. How ?
  3. Is worship necessary for man? Why? Is there any scientific basis?
  4. Is loving God necessary for man? How can formless God be loved? In case if you believe God having form do you really love God? If so how ? If not why ?
  5. Is life force in man not destructible? If yes, why is it not destructible and what is life force in man?