சிந்திக்க வினாக்கள்-91

வாழ்க மனித அறிவு                                                                           வளர்க மனித அறிவு

20-07-2015 – திங்கள்

கோடிட்ட இடங்களைப் பூர்த்தி செய்து மகிழவும்.
1) இறைநிலையின் செயலொழுங்கே —————- எனப்படுகின்றது.
2) புலன்களால் உணர முடியாத நிலைகளையும், விளைவுகளையும் யூகித்து உணர்ந்து கொள்கின்ற பேராற்றலே ———– ————— நிலை.

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                                                           வளர்க அறிவுச் செல்வம்