சிந்திக்க வினாக்கள்-89

வாழ்க மனித அறிவு                                                                                      வளர்க மனித அறிவு

    13-07-2015 – திங்கள்

கோடிட்ட இடங்களைப் பூர்த்தி செய்து மகிழவும்.

——— விளைவாக இறைவனைக் காணும் வழியே சிறந்த ——— என்கிறார் மகரிஷி அவர்கள்.

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                                                                  வளர்க அறிவுச் செல்வம்