சிந்திக்க வினாக்கள்-88

வாழ்க மனித அறிவு                                                                    வளர்க மனித அறிவு

09-07-2015 – வியாழன்

‘மனிதன்’ என்கின்ற சொல் எவ்வாறு உருவாக்கப்பட்டது என்று மகரிஷி அவர்கள் கூறுகிறார்கள்?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                                     வளர்க அறிவுச் செல்வம்