சிந்திக்க வினாக்கள்-87

வாழ்க மனித அறிவு                                          வளர்க மனித அறிவு

06-07-2015 – திங்கள்

கோடிட்ட இடங்களைப் பூர்த்தி செய்து மகிழவும்.
பழக்கத்தால் மனிதன் —————–முடியும். ——————- முடியும்.  வாழ்விற்கு உயர்வளிக்கும் பழக்கங்களே —————எனப்படும்.

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                                      வளர்க அறிவுச் செல்வம்