சிந்திக்க வினாக்கள்-86

வாழ்க மனித அறிவு                                     வளர்க மனித அறிவு

02-07-2015 – வியாழன்

தன்முனைப்புக்கு இடமில்லாத இரண்டு இடங்களாக எவற்றைக் கூறுகிறார் மகரிஷி அவர்கள், ஏன்?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                வளர்க அறிவுச் செல்வம்