சிந்திக்க வினாக்கள்-81

வாழ்க மனித அறிவு                                        வளர்க மனித அறிவு

 

15-06-2015 – திங்கள்

 

மற்ற உடலின் உள் உருப்புகள் இருப்பதனை அறிவு அறியும். ஆனால் உடலினுள் உருவமில்லாமல் கருமையம் இருப்பதனை எவ்வாறு அறிவு உறுதி படுத்த வேண்டும்? உறுதி படுத்தி செய்யவேண்டியது என்ன?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                               வளர்க அறிவுச் செல்வம்