சிந்திக்க வினாக்கள்-80

வாழ்க மனித அறிவு                        வளர்க மனித அறிவு

 

11-06-2015 – வியாழன்

புகழ், உயர்புகழ் யாருடையது? இரண்டிற்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                              வளர்க அறிவுச் செல்வம்