சிந்திக்க வினாக்கள்-79

வாழ்க மனித அறிவு                               வளர்க மனித அறிவு

08-06-2015 – திங்கள்

 

எந்த ஒன்றை அறிந்தால் பேரியக்க மண்டல இரகசியங்கள் அத்தனையும், அறிய முடியும் என்கிறார்
மகரிஷி அவர்கள்?        எவ்வாறு அது சாத்தியமாகின்றது?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                              வளர்க அறிவுச் செல்வம்