சிந்திக்க வினாக்கள்-77

வாழ்க மனித அறிவு                    வளர்க மனித அறிவு

01-06-2015 – திங்கள்

1) பாசம், அன்பு ஆகிய இரண்டையும் வரையறுக்கவும், எது சரி?

2) இவ்விரண்டையும் வித்தியாசப்படுத்திக் கூறும் மகரிஷி அவர்கள் அருளியுள்ள கவியினை

நினைவு கூறவும்.

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                   வளர்க அறிவுச் செல்வம்

விடை
சிந்திக்க வினாக்கள்-76

1) வினைப் பதிவே பிறவியாகத் தொடர்வதால் அதனைப்போக்க ஒவ்வொருவரும் வாழ்நாள் முழுவதும் புண்ணியம் செய்தே வாழ வேண்டும். …….வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள்.

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                           வளர்க அறிவுச் செல்வம்