சிந்திக்க வினாக்கள்-74

வாழ்க மனித அறிவு                        வளர்க மனித அறிவு

 

21-05-2015— வியாழன்

தன்முனைப்பிலிருந்து உண்டாகும் இரு எண்ணக் கோடுகள் என்ன? அவற்றைச் சற்று விளக்கவும்.

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                    வளர்க அறிவுச் செல்வம்

விடை

சிந்திக்க வினாக்கள்-73

 

18-05-2015—வியாழன்

 

ஐவகைக் கடமைகளாவன:
1) தான் 2) குடும்பம் 3) சுற்றம் 4) ஊர் 5) உலகம்
…….வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள்.