சிந்திக்க வினாக்கள்-73

வாழ்க மனித அறிவு                                                                   வளர்க மனித அறிவு

18-05-2015— திங்கள்

மனிதனுக்குரிய ஐவகைக் கடமைகளாக மகரிஷி அவர்கள் கூறுவதென்ன?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                         வளர்க அறிவுச் செல்வம்

விடை

சிந்திக்க வினாக்கள்-72

14-05-2015—வியாழன்

எதிர்பார்த்தலில் ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் நான்கு பரிமாணங்களாவன:
1) தேவை (need) 2) அளவு (Quantity) 3) தரம் (Quality) 4) காலம் (Time)

                                                                                              …….வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள்.

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                            வளர்க அறிவுச் செல்வம்