சிந்திக்க வினாக்கள்-67

வாழ்க மனித அறிவு         வளர்க மனித அறிவு

                                                        27-04-2015— திங்கள்

வாழ்க வளமுடன்!

குறிப்பு:– கோடிட்ட இடங்களை பூர்த்தி செய்து இன்புறலாம். பூர்த்தி செய்தால் வருவது எண்ணம் நடந்தேறுவது, நடவாது பற்றிய உண்மை வெளிப்படும்.
எண்ணம் பற்றிய வினா

கருமையம் ——– இருக்குமானால், என்ன ———- வேண்டும் என்பதும், என்ன ——- க் கூடாது என்பதும் தெரியும். எண்ணுவதைச் ——— தும், செய்ய முடிந்ததை, செய்யத் தக்கவாறு ——- ம், மனிதனுக்கு ——- விடும். ……..வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள்.

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்         வளா்க அறிவுச் செல்வம்

சென்ற சிந்திக்க வினாக்கள் பகுதியில் கேட்டிருந்த வினாக்களுக்கான விடைகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன. உங்கள் விடைகளுடன் சரிபார்த்துக் கொள்ளவும்.

 

 சிந்திக்க வினாக்கள்-66

 

                                                            23-04-2015

 

விடை

கல்வியின் நான்கு அங்கங்களாவன:

1)  எழுத்தறிவு

2) தொழிலறிவு

3)  ஒழுக்கப்பழக்க அறிவு

 4) இயற்கைத்தத்துவ அறிவு