சிந்திக்க வினாக்கள்- 59

வாழ்க மனித அறிவு                                                                                      வளர்க மனித அறிவு

 

 

    30-03-2015— திங்கள்

வாழ்க வளமுடன்

 

உயிரினத் தன்மாற்றத்தில், ஆறாம் அறிவு உயிரினத்திற்கு ஏன் ஆறாவது புலன் உருவாகவில்லை?  இதற்கான சரியான விடை என்ன அறிவுறுத்துகின்றது?.

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                            வளா்க அறிவுச் செல்வம்