சிந்திக்க வினாக்கள் – 53

வாழ்க மனித அறிவு            வளர்க மனித அறிவு

 

09-03-2015 – திங்கள்

வாழ்க வளமுடன்.

இயற்கை தன்னுடைய தன்மாற்றத்தில் எப்போது, ஏன் உயிர்களாகியது?  இந்த வினாவை ஆறாம் அறிவு கேட்கலாமா?

 

வாழ்க மனித அறிவு                   வளா்க மனித அறிவு