சிந்திக்க வினாக்கள் – 52

வாழ்க மனித அறிவு              வளர்க மனித அறிவு

05-03-2015 – வியாழன்

வாழ்க வளமுடன்.

உயிரின் படர்க்கை நிலை(extended activity) மனம் எனப்படுகின்றது. படர்க்கை நிலை என்றால் என்ன? விளக்கவும்.

வாழ்க மனித அறிவு          வளா்க மனித அறிவு