சிந்திக்க வினாக்கள்- 32

வாழ்க மனித அறிவு                                                                                      வளர்க மனித அறிவு

                                                      22-12-2014

      இயல்பூக்கம் என்றால் என்ன?  மனிதன் தன்னுடையத் தரத்தை உயர்த்திக் கொள்வதற்கு, இயல்பூக்க நியதியை எவ்வாறு பயன் படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                        வளா்க அறிவுச் செல்வம்