சிந்திக்க வினாக்கள்-285

வாழ்க மனித அறிவு!                                                           வளர்க மனித அறிவு!!

lotus

 

சிந்திக்க வினாக்கள்-285

10-01-2019 – வியாழன்

 

தன்முனைப்பு(ஆணவம்-Ego) இறைக்கும் நமக்கும் இடையே எப்படி திரையாகின்றது? இதில்
அறிவியல் உள்ளதா?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்!                                                                  வளர்க அறிவுச் செல்வம்!!