சிந்திக்க வினாக்கள்-283

வாழ்க மனித அறிவு!                                                                          வளர்க மனித அறிவு!!

lotus

சிந்திக்க வினாக்கள்-284

 

27-12-2018 – வியாழன்

1.      பண்பேற்றம் என்றால் என்ன?

2.      அது எதன் அடிப்படையில் நிகழ்கிறது?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்!                                                    வளர்க அறிவுச் செல்வம்!!