சிந்திக்க வினாக்கள்-279

வாழ்க மனித அறிவு                                                                        வளர்க மனித அறிவு

 சிந்திக்க வினாக்கள்- 279

 12-11-2018 – திங்கள்

lotus

                                      

1)   வழிபாட்டில் உள்ள logic மற்றும் அறிவியல் என்ன?(What is the logic and Science in worship?)

2)   இந்த வினா அர்த்தமுள்ளதாக உள்ளதா?(Is this question correct and sensible?)

3)   இவ்வினாவில் துணை வினாக்கள் மறைந்துள்ளனவா? அவை என்னென்ன?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                              வளர்க அறிவுச் செல்வம்