சிந்திக்க வினாக்கள்-276

வாழ்க மனித அறிவு                                   வளர்க மனித அறிவு

lotus

சிந்திக்க வினாக்கள்-276

05-04-2018 – வியாழன்.

 

 

தன்னை கவர்ந்த ஒரே ஒரு பெருநூல் என்று வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள், எதனைக் குறிப்பிடுகிறார்?  ஏன்?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                            வளர்க அறிவுச் செல்வம்