சிந்திக்க வினாக்கள்–270

வாழ்க மனித அறிவு          வளர்க மனித அறிவு

lotus

சிந்திக்க வினாக்கள்–270

15-01-2018 – திங்கள்

 

gurudevar

எதிர்பார்த்தலில் எந்த நான்கும் ஒத்து வராது என்கிறார் மகரிஷி அவர்கள்? எவ்வாறு ஒத்து வருவதில்லை?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                            வளர்க அறிவுச் செல்வம்