சிந்திக்க வினாக்கள்-267

வாழ்க மனித அறிவு                                                                 வளர்க மனித அறிவு

lotus

சிந்திக்க வினாக்கள்-267

 

07-12-2017 – வியாழன்

 

குடும்பம் ஒரு பல்கலைக் கழகம் என்று ஏன் சொல்லப்படுகின்றது?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                         வளர்க அறிவுச் செல்வம்