சிந்திக்க வினாக்கள்-266

வாழ்க மனித அறிவு                                     வளர்க மனித அறிவு

lotus

சிந்திக்க வினாக்கள்-266

 

04-12-2017 – திங்கள்

தன்முனைப்பிற்கு இடமில்லாத இடம் என்று எந்த இரண்டைக் குறிப்பிடுகிறார் மகரிஷி அவர்கள்?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                        வளர்க அறிவுச் செல்வம்