சிந்திக்க வினாக்கள்-264

வாழ்க மனித அறிவு             வளர்க மனித அறிவு

lotus

சிந்திக்க வினாக்கள்-264

27-11-2017 – திங்கள்

பெற்றோர்களை முதல் ஆசிரியர் என ஒரு அறிஞர் கூறுகிறாரே ஏன்?  பெற்றோர்கள் முதல்  ஆசிரியராக இந்த நூற்றாணடில் என்ன செய்ய வேண்டும்?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                  வளர்க அறிவுச் செல்வம்