சிந்திக்க வினாக்கள்-259

வாழ்க மனித அறிவு           வளர்க மனித அறிவு

lotus

சிந்திக்க வினாக்கள்-259

09-11-2017 – வியாழன்

புவி வாழ்வின் இயல்பு என்பது என்ன?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                          வளர்க அறிவுச் செல்வம்