சிந்திக்க வினாக்கள்-245

வாழ்க மனித அறிவு            வளர்க மனித அறிவு

lotus

சிந்திக்க வினாக்கள்-245

    12-01-2017 – வியாழன்

 சொத்து என்பது என்ன? பூர்வீக சொத்து என்பது என்ன?”

  

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                வளர்க அறிவுச் செல்வம்