சிந்திக்க வினாக்கள்-242

வாழ்க மனித அறிவு            வளர்க மனித அறிவு

lotus

சிந்திக்க வினாக்கள்-242

    02-01-2017 – திங்கள்

   ஒழுக்கத்தின் அவசியத்தை விளக்கி வலியுறுத்துவதற்கு வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் கூறும்

உவமானங்கள் என்ன?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                வளர்க அறிவுச் செல்வம்