சிந்திக்க வினாக்கள்-234

வாழ்க மனித அறிவு                        வளர்க மனித அறிவு

lotus

சிந்திக்க வினாக்கள்-234

05-12-2016 – திங்கள்

புறத்தவம் என்று எதனைக் கூறுகின்றார் மகரிஷி அவர்கள்?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                 வளர்க அறிவுச் செல்வம்