சிந்திக்க வினாக்கள்-226

வாழ்க மனித அறிவு             வளர்க மனித அறிவு

சிந்திக்க வினாக்கள்-226

07-11-2016 – திங்கள்

எவை எல்லாம் மனவளமாகக் கருதப்படுன்றன?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                    வளர்க அறிவுச் செல்வம்