சிந்திக்க வினாக்கள்-223

வாழ்க மனித அறிவு                வளர்க மனித அறிவு

27-10-2016 – வியாழன்

சீர்திருத்தம் என்றால் என்ன? அது ஏன் தேவை?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                      வளர்க அறிவுச் செல்வம்