சிந்திக்க வினாக்கள்-221

வாழ்க மனித அறிவு                     வளர்க மனித அறிவு

 20-10-2016 – வியாழன்

கோடிட்ட இடங்களைப் பூர்த்தி செய்து வாசித்து மகிழவும்.
———— ஒலியால் சங்கீதம் பயனற்றுக் காண்பதைப்போல் ————– காண்போர்

அறிவில் நற்குணங்கள் பயனற்றிருக்கும்.

. . . வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள்.

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                         வளர்க அறிவுச் செல்வம்