சிந்திக்க வினாக்கள்-219

வாழ்க மனித அறிவு              வளர்க மனித அறிவு

13-10-2016 – வியாழன்.

‘மூடப்பழக்கம்’, ‘முட்டாள்’, ‘மூடன்’ ஆகிய சொற்களுக்கு மகரிஷி அவர்கள் கூறும் விளக்கம் என்ன?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                   வளர்க அறிவுச் செல்வம்