சிந்திக்க வினாக்கள்-217

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்              வளர்க அறிவுச் செல்வம்

06-10-2016 – வியாழன்.

ஞானத்தின் சிறப்பு விளக்கமாக வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் எதனைக் கூறுகிறார்? ஏன் அதனை சிறப்பு விளக்கமாகக் கூறுகிறார்?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                 வளர்க அறிவுச் செல்வம்