சிந்திக்க வினாக்கள்-216

வாழ்க மனித அறிவு                  வளர்க மனித அறிவு

 

03-10-2016 – திங்கள்

சத்-சித்-அனந்தம் என்பதற்கு மகரிஷி அவர்கள் கூறும் விளக்கம் என்ன?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                          வளர்க அறிவுச் செல்வம்