சிந்திக்க வினாக்கள்-214

வாழ்க மனித அறிவு                       வளர்க மனித அறிவு

 

26-09-2016 – திங்கள்

(அ) அறிவுத்திருச்சபை என்று எதனைக் கூறுகிறார் மகரிஷி அவர்கள்?
(ஆ) ஏன் அறிவுத்திருச்சபை என அழைக்கச்சொல்கிறார்?
(இ) அதன் பணிகளாகக் கூறுவது என்ன?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                    வளர்க அறிவுச் செல்வம்