சிந்திக்க வினாக்கள்-213

வாழ்க மனித அறிவு            வளர்க மனித அறிவு

 

22-09-2016 – வியாழன்.

(அ) ஆசைக்கும் சினத்திற்கும் எவ்வாறு தொடர்பு உள்ளது?
(ஆ) ஆசைக்கும் ஞானத்திற்கும் உள்ள தொடர்பு என்ன?

(இ) ஆசைக்கும் அமைதிக்கும் உள்ள தொடர்பு என்ன?
(ஈ) ஆசையின் மறுமலர்ச்சி என்ன?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                  வளர்க அறிவுச் செல்வம்