சிந்திக்க வினாக்கள்-211

வாழ்க மனித அறிவு         வளர்க மனித அறிவு

15-09-2016 – வியாழன்

சிறு தவற்றிற்கு பெருந்துன்பம் விளைவாக வரும்போது ‘செயல்விளைவுத் தத்துவம் தவறு’ என்று நினைப்பவர்களுக்கு மகரிஷி அவர்கள் கூறும் விளக்கம் என்ன?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம் வளர்க அறிவுச் செல்வம்