சிந்திக்க வினாக்கள்-210

வாழ்க மனித அறிவு         வளர்க மனித அறிவு

 

12-09-2016 – திங்கள்

1.  ‘அறிவாட்சி ’  என்றால் என்ன?

2. ‘அறிவாட்சித்தரம்’  என்றால் என்ன?

3. இந்த  இரண்டு அருவப்பெயர்ச் சொற்களுக்கும் தொடர்பு உள்ளதா?

4. மனிதனிடம்  ‘அறிவு ஆட்சி’ செயல் வடிவம் எடுப்பதிலும்,  ‘அறிவாட்சித்தரம்’ செயல் வடிவம் எடுப்பதிலும் எது சிறந்ததாக இருக்கும்?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                  வளர்க அறிவுச் செல்வம்